Postup pre zamestnancov a fyzické osoby

Verzia pre tlačPDF verzia

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech nemocnice

    poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete

    v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.

4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

 

 

Postup krokov pre fyzické osoby

 

1. Minimálna výška, ktorú môžete ako FO poukázať v prospech nemocnice je 3,00 EUR.

 

2. Vypočítajte si Vaše 2% (3% v prípade dobrovoľníkov)  z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nemocnice.

    Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    IČO: 37886436
    Právna forma: nezisková organizácia
    Názov: Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.

    Sídlo: Huncovská 42, 060 01  Kežmarok

 

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad  a v tomto termíne aj zaplaťte daň

    z príjmov.