Politika kvality

Verzia pre tlačPDF verzia
M O T T O

 

„Sme nemocnicou rodinného typu, ktorá sa teší dôvere pacientov a zamestnancov.“

 

P O S L A N I E

V príjemnom a bezpečnom prostredí  poskytujeme  kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť s cieľom dosiahnuť maximálnu spokojnosť pacientov pri efektívnom využívaní zdrojov.

 

V Í Z I A

Pružne reagovať na rozvoj medicíny a moderných liečebných metód

s cieľom zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre potreby širšieho regiónu.

 

Z Á K L A D N É   P R I N C Í P Y:

 

Udržiavať systém manažérstva kvality tak, aby bola zvyšovaná jeho efektívnosť k spokojnosti všetkých zainteresovaných strán.

V bezpečnom prostredí, v rodinnej atmosfére a s ústretovým personálom poskytovať kvalitnú, dostupnú a individualizovanú zdravotnú starostlivosť orientovanú na pacienta a jeho rodinných príslušníkov.

Rešpektovať a dodržiavať Chartu práv pacientov, profesionálnej komunikácie, etických princípov a platných právnych predpisov.

Dentifikovať požiadavky a očakávania pacientov a zainteresovaných strán a snažiť sa ich plniť v súlade s princípmi kvality.

Rozširovať rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v súlade s dopytom a  potrebou kežmarského regiónu.

Zabezpečovať zvyšovanie kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov.

Motivačnými prvkami získavať a stabilizovať kvalitných zamestnancov.

Pestovať vzťah osobnej cti a zainteresovanosti zamestnancov ku kvalite.

Kontinuálne zvyšovať úroveň technologického a diagnostického vybavenia lôžkových a ambulantných činností.

Vytvárať kultúrne a bezpečné podmienky pre zdravotnícky personál a pobyt pacientov v zdravotníckom zariadení.

Zabezpečovať výhodné a efektívne partnerské vzťahy so zdravotnými poisťovňami, dodávateľmi a zainteresovanými stranami s cieľom udržiavať pozitívny hospodársky výsledok.

Byť vizitkou svojho zakladateľa – Mesta Kežmarok.

                                                                               

                                                                                                        MUDr. Martin Magera

V Kežmarku, 07.01.2014                                                                                    riaditeľ nemocnice