Ciele kvality na rok 2016 - 2017

Verzia pre tlačPDF verzia

 

CIELE  KVALITY  NA  ROKY  2016 – 2017

 

 

CIEĽ  KVALITY

MERATELNOSŤ

ZODPOVEDNOSŤ

TERMÍN

O R I E N TÁ C I A   N A   P A C I E N TO V

1.

Vybudovať pavilón  pre matku a dieťa

Kolaudácia nového pavilónu

Manažment nemocnice

   31.12.2017

2.

Vybudovať Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Prevádzkovanie CIZS

Manažment nemocnice

31.12.2017

3.

Zaviesť  preventívne opatrenia na riziká pádov  hospitalizovaných pacientov s cieľom maximálnej eliminácie pádov

Monitoring a analýza pádov

Námestníčka pre ošetrovateľstvo

30.06.2016

 

4.

Zrealizovať  workshop pre zdravotníckych pracovníkov v oblasti profesionálnej komunikácie s pacientom

Potvrdenie o účasti na workshope

Manažment nemocnice

 31.12.2016

5.

Zefektívniť masmediálnu komunikáciu smerom k pacientskej verejnosti 

Audiovizuálny dokument o činnosti n.o.

Facebooková stránka nemocnice

Manažment nemocnice

Komunikačný manažér

30.9.2016

O R I E N T Á C I A  N A   Z A M E S T N A N C O V

1.

Vytvoriť  a aplikovať systém náboru absolventov prijímaných v kategórii zdravotníckych pracovníkov 

Počet prijatých absolventov za sledované obdobie

Manažment n. o.

30.06.2017

2.

Skvalitniť  verziu webovej a intranetovej  stránky s cieľom zlepšiť informovanosť externých a interných klientov

Novelizovaná webová a intranetová stránka

Manažment nemocnice

Komunikačný manažér

31.12.2016

3.

Rozšíriť parkovacie miesta pre zamestnancov nemocnice

Výstavba nového parkoviska

Manažment nemocnice

31.12.2017

4.

Zabezpečiť podmienky na projekt rezidentského programu

Realizácia rezidentského programu

Námestník pre LPS

31.12.2016

O R I E N T Á C I A   N A   E K O N O M I K U   N E M O C N I C E

1.

Zefektívniť čerpanie disponibilných zdrojov zazmluvnených so  ZP

Hospodárske výsledky

Predseda SR n. o.

31.12.2017

2.

Pravidelné kvartálne vyhodnocovanie ekonomických výsledkov s cieľom aktualizovať motivačné systémy pre zamestnancov

Hospodárske výsledky oddelení

Priemerná mzda

Predseda SR n. o.

31.12.2016

3.

 

Získať  dotácie z eurofondov na výstavbu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti

Schválenie projektu CIZS

Manažment nemocnice

31.12.2016

4.

Získať viac zdrojové financovanie na výstavbu nového pavilónu

Zmena štatútu. Zmluva o prenájme na 20 r.

Získanie dlhodobých zdrojov vo výške 2 mil. Eur.

Predseda SR n. o.

31.12.2016